Architekten (Architects), 2007, 140 x 180 cm, C-Print